ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ECOA เว็บไซต์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

    

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีที่ทำการอยู่ที่อาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร B) ที่อยู่ 163 หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นความเป็นมาจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ที่ 3339/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

สถานที่ตั้งสำนักงานของเราอยู่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ECOA CMRU : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 163 หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180